1 van 1 gebruiksvoorwaarden

Privacyverklaring Gezond Leven

Bij ons ben je veilig!

Of je je nu inschrijft voor een opleiding, een bestelling plaatst, of een account aanmaakt voor één van onze tools of projecten. Het is belangrijk om te weten dat je gegevens in goede handen zijn.

Bij het Vlaams Instituut Gezond Leven zorgen we voor jouw persoonsgegevens en hebben we bijzondere aandacht voor de bescherming van jouw persoonlijke levenssfeer. Deze privacy policy is van toepassing op alle projecten van het Vlaams Instituut Gezond Leven.

Volgende basisprincipes hanteren we in de omgang met jouw persoonsgegevens:

 • De gegevens die we van betrokkenen verzamelen zijn bedoeld om een kwaliteitsvolle dienstverlening aan te bieden. We zullen telkens duidelijk en transparant toelichten waarvoor we de persoonsgegevens aanwenden;
 • Wij zullen informatie nooit doorgegeven aan derden voor commerciële doeleinden;
 • We bewaren alleen die gegevens die we nodig hebben om onze dienstverlening mogelijk te maken;
 • We streven ernaar jouw gegevens nauwkeurig en correct te verwerken;
 • We bewaken de bewaartermijn van jouw gegevens, zodat we ze niet langer dan noodzakelijk bewaren;
 • Maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat jouw gegevens worden beschermd tegen toegang voor onbevoegden, verlies of vernietiging;
 • Onze verantwoordelijkheid over jouw persoonsgegevens dragen we uit naar iedereen die ermee in aanraking komt.

Vlaams Instituut Gezond Leven is verantwoordelijk voor jouw persoonsgegevens. Wens je graag meer uitleg? Neem contact op met de Data Protection Officer (DPO) via dpo@gezondleven.be of via de post naar: Vlaams Instituut Gezond Leven t.a.v. Data Protection Officer, Gustave Schildknechtstraat 9, 1020 Brussel.

Wanneer je vindt dat Gezond Leven jouw rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens niet of niet op de juiste wijze respecteert, kan je steeds terecht bij de Data Protection Officer (DPO) die Gezond Leven zal aanspreken om de klacht te behandelen en desgevallend de nodige maatregelen te treffen. Je hebt ook steeds het recht om een klacht in te dienen bij de Vlaamse Toezichtcommissie

Onder leiding van het vormingssecretariaat en de werkgroep vormingsbeleid worden diverse opleidingen en workshops georganiseerd voor o.a. intermediairs, Logo's andere relevante profielen. Hier worden gegevens geregistreerd van zowel de aanvragers die een opleiding zoeken, de lesgevers als de deelnemers. Naast registratie van deelname worden er ook financiële elementen behandeld (bv. attest, tegemoetkoming, ...).

Specificering

Welke gegevens verzamelen we over jou?

 • Naam
 • E-mail
 • Plaats
 • Land
 • Functie
 • Organisatie
 • Type organisatie
 • Sector
Voor specifieke opleidingen kunnen er ook extra gegevens gevraagd worden, omdat er bepaalde vereisten aan de deelnemers wordt gesteld.


Waarom verzamelen we deze gegevens?

In het kader van een opleiding zullen wij persoonsgegevens inzetten om je in te schrijven, de nodige opleidingsmaterialen (bv. certificaat van aanwezigheid) te bezorgen en om facturering correct te laten verlopen.

Worden deze gegevens met anderen gedeeld?

Deze gegevens zijn standaard enkel beschikbaar voor medewerkers van het Vlaams Instituut Gezond Leven, haar IT-partners. Indien een opleiding wordt georganiseerd door of in samenwerking met de Vlaamse Logo’s, zullen ook zij toegang hebben tot de lijst van deelnemers. Soms gebeurt het ook dat, met toestemming, de lijst van de deelnemers met alle deelnemers gedeeld wordt om met elkaar in contact te blijven. De gegevens worden voor geen enkel ander doeleinde gebruikt, tenzij specifiek anders aangegeven op de inschrijvingspagina van de opleiding.

Hoe lang bewaren we deze gegevens?

De gegevens worden intern bijgehouden gedurende enkele jaren voor rapportage.

Wat zijn jouw privacy-rechten?

 • Recht op inzage en een kopie.

Je hebt het recht om in overeenstemming met de regelgeving te weten welke persoonsgegevens we van jou hebben, wat we hier precies mee doen en waarom we dit doen. Je hebt ook het recht om van deze informatie een gratis kopie te krijgen.

 • Recht op aanpassing van gegevens.

Wanneer je van oordeel bent dat bepaalde persoonsgegevens van jou onjuist of niet volledig zijn dan heb je het recht om dit ons te melden. In het geval we vaststellen dat het effectief over een onjuist (bv. administratief) of onvolledig persoonsgegeven gaat, passen wij dit aan en zorgen wij er in principe ook voor dat anderen waarmee jouw gegevens worden gedeeld daarvan op de hoogte worden gebracht.

 • Recht op beperking.

Indien je de juistheid van de persoonsgegevens betwist, heb je het recht om te vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens tijdelijk te stoppen gedurende de periode die Gezond Leven nodig heeft om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren. Indien blijkt dat de persoonsgegevens inderdaad incorrect zijn, worden ze aangepast en stellen we jou hiervan op de hoogte.

 • Recht op vergetelheid

Indien je dit wenst heb je het recht om van ons te vragen om jouw persoonsgegevens te verwijderen. Wij zullen dan op jouw verzoek ingaan zonder onredelijke vertraging.

 • Recht op overdraagbaarheid

Je kan van ons vragen om jouw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te verkrijgen en deze over te dragen aan een andere verantwoordelijke.


https://www.gezondleven.be/privacyverklaring


Privacyverklaring

Heeft u kennis genomen van bovenstaande privacyverklaring? (vereist voor toegang tot de site)Vereist veld